Rezsi támogatások

Közzétéve: 2 éve

Kedves Érdeklődők!
A pécsi önkormányzat módosította a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendeletét az energiatakarékossággal összefüggésben 2022.10.21.-én tartott rendkívüli közgyűlés során. Az előterjesztés elfogadásának köszönhetően bővül a lakhatási és a gyógyszertámogatásokra jogosultak köre, emelkedik a támogatás összege, továbbá bevezetik a nevelési és a megélhetési támogatást.
Részlet a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének3/2015. (ll.17.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról (forrás: https://gov.pecs.hu/static/tempPdf/1274879/7-156-5m1.pdf)
Nevelési támogatás:
„19/F. § (1) A nevelési támogatás a családok részére a közneveléssel kapcsolatos többletköltségekhez nyújtott pénzbeli támogatás.
(2) Nevelési támogatásra jogosult az a kérelmező, aki köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló és a kérelem benyújtásakor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, nagykorúvá vált gyermeket nevel.
(3) A nevelési támogatás egyszeri alkalommal nyújtható, összege az érintett gyermekenként 10 000 Ft.
(4) A nevelési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását a támogatással érintett gyermek vonatkozásában.
(5) A nevelési támogatásra jogosult halála esetén a fel nem vett támogatást a vele közös háztartásban együtt élt házastársa vagy élettársa, gyermeke, unokája, szülője, nagyszülője és testvére részére egymást követő sorrendben kell folyósítani az elhalálozás hónapját követő hónap utolsó napjáig.
Megélhetési támogatás:
19/G. § (1) A megélhetési támogatás folyósítása közvetlenül a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá a jogosult javára.
(2) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözet a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözet a következő számlában teljes mértékben nem írható jóvá, azt a további számlában a teljes jóváírásig érvényesíteni kell. A megélhetési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónapra kiállított földgáz vagy villamosenergia számlát, amihez a támogatás megállapítását a jogosult kéri.
19/H. § (1) A megélhetési támogatás a szociálisan rászorulók részére a háztartás tagjai által életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás, mely villanyáram- vagy gázfogyasztás szolgáltatási díjához nyújtható.

(2) Megélhetési támogatásra jogosult az a személy, akinek
a) egyszemélyes háztartásában a havi jövedelme nem haladja meg a 95 000 Ft-ot,
b) többszemélyes háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 80 000 Ft-ot.
(3) A megélhetési támogatás havi összege 8 000 Ft.
(4) A megélhetési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak és egy szolgáltatás díjára állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő személyek és háztartások számától.
(5) A támogatás nyújtása esetén a megélhetési támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 2023. február 28. napjáig illeti meg.
(6) A megélhetési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.”
A támogatások igénybevételéhez forduljanak bátran az Alapítvány munkatársaihoz, szociális munkásaihoz.
Köszönjük!
Kaiser Kornél
szociális munkás